Reklamace

Reklamační řád vypracovaný ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., Nový občanský zákoník (NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí věci (nákupu), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti (§ 2100 NOZ).
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165 odst.1 NOZ). Lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí věci kupujícím.
 3. Dobu 24 měsíců od převzetí věci nelze zaměňovat s životností věci, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může věc vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jejího užívání vydržet. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (§ 2113 NOZ). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal má věc vlastnosti které kupující očekával s ohledem na povahu věci, věc se hodí k účelu,ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. (§ 2161 NOZ).
 4. Vadou se rozumí změna věci, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 5. Za vadu nelze považovat změnu věci, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku:
   - Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167 NOZ) nebo nesprávným užíváním
   - Nedostatečné nebo nevhodné údržby
   - Přirozených změn materiálů z nichž je věc vyrobena, působením vnějších vlivů, např. teploty, vlhkosti, UV záření a pod.
   - Jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu
   - U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána (§ 2167 odst.a,b,d NOZ)
 6. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci - Reklamace - se považuje za řádně uplatněné:
   - Jestliže je jasně a srozumitelně vytknuta vada věci a zákazník uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace
   - Jestliže je reklamovaná věc kompletní
   - Jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny
  Zákazník je povinen předložit reklamovanou věc vyčištěnou, nezapáchající, suchou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení věc, která nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 7. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodané věci řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout (§ 19 odst.3 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele). Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události!!!
 8. Zákazník může uplatnit reklamaci poštou na adrese hlavní provozovny provozovatele internetového obchodu OBUV Halouzka, s.r.o., Chelčického 5, 591 01 Žďár nad Sázavou, nebo osobně tamtéž, případně na dalších prodejnách provozovatele, viz Kontakt. Nákup reklamované věci prokazuje zákazník nákupním dokladem, kterým prokáže datum nákupu, kupní cenu a zakoupení v internetovém obchodě halbo.cz
 9. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí věci (§ 2165 odst.1 NOZ). Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila (§1921, §1922 NOZ), aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Případné prodlení při pokračujícím užívání věci je nesprávným užíváním věci a může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení věci do té míry, že již není možné provést záruční opravu a může být důvodem odmítnutí reklamace. Lhůta pro uplatnění práva z vady začíná běžet ode dne následujícího po převzetí (zakoupení) věci.
 10. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do běhu 24 měsíční lhůty nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil - potvrzujícím e-mailem o převzetí reklamace a způsobu vyřízení, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, pokračuje následujícím dnem po převzetí nové věci běh původní 24 měsíční lhůty.
 11. V případě výskytu odstranitelné vady u již použité věci má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna nebo nově má právo na poskytnutí přiměřené slevy na krytí nákladů s opravou ve vlastní režii - § 1923 NOZ. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita věci a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat opravu věci, výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny. (§ 2169 NOZ).
 12. Zákazník má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně čtyři různé vady.
 13. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, aniž by utrpěl vzhled nebo funkčnost výrobku. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. (Např. vzhledové vady).
 14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Spotřebitel má podle § 20d zákona 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (dále jen "spotřebitelský spor"). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je v našem případě Česká obchodní inspekce. Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné pomocí on-line formuláře:  http://adr.coi.cz/cs  

Tento reklamační řád je platný od 1.2.2016
Ladislav Halouzka, jednatel společnosti v.r.