OBCHODNÍ PODMÍNKY – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), platí pro nákup v internetovém obchodě www.halbo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Sdělení před uzavřením smlouvy (§1811, §1820 NOZ)

 • Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, společnost OBUV Halouzka, s.r.o., IČ 28297342, se sídlem K Milířům 2468/5, 59101 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka č. 59448, zabývající se prodejem obuvi, kožené galanterie a souvisejícího zboží.
 • Adresa hlavní provozovny je OBUV Halouzka, s.r.o., Chelčického 5, 59101 Žďár nad Sázavou. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty".
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem 89/2012 Sb., NOZ.
 • Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Zákazníkem našeho obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 • Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Spotřebitel má podle § 20d zákona 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (dále jen "spotřebitelský spor"). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je v našem případě Česká obchodní inspekce. Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné pomocí on-line formuláře:   http://adr.coi.cz/cs  


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Na základě §1829 odst.1, písm.a) a §1818 a §1820 zákona 89/2012 Sb., NOZ., má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (1820 odst. 1 pism. f)). Na základě § 1820 odst. 1 písm. g) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené a na částku za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (§1832 odst. 2), za splnění následujících podmínek:

 1. Odešlete dopis (na adresu provozovatele internetového obchodu Obuv Halouzka, s.r.o., K Milířům 2468/5, 591 01 Žďár nad Sázavou) nebo email (na info@halbo.cz ) s textem: (Pro rychlejší komunikaci využijte prosím e-mail)
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží dle Obchodních podmínek na účet, (uveďte číslo účtu)." Datum a podpis. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, zašlete v původním obalu, zboží musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi, schopno další distribuce. Původní obal pro odeslání řádně zabalte, aby nebyl znehodnocen poštovními nálepkami a přepravou!
 2. Kupující může doručit vrácené zboží osobně na některou z našich stálých prodejen nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako cenný "Balík do ruky" (balík na poštu nevyzvedáváme). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!!!
 3. Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny na Váš účet v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů po od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na náš internetový obchod a kontrole neporušenosti zboží pracovníky internetového obchodu. 
 4. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. V případě nesplnění výše uvedené podmínky 1) nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, nebude možné akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. O přijetí Vašeho odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu halbo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Okamžikem odeslání objednávky je uzavřena kupní smlouva.
 2. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Kupující je vázán obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.halbo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po zaregistrování objednávky bude kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu zasláno oznámení o registraci objednávky a následně, po prověření faktické možnosti dodání zboží, bude kupujícímu zasláno potvrzení objednávky.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém/registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.


Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line internetovém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny.


Záruka

 1. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165 odst.1 NOZ). Lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí věci kupujícím. Záruka na jakost se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a na přirozené změny vlastností použitých materiálů v čase působením vnějších vlivů, např. teploty, vlhkosti, UV záření a pod. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána (§ 2167 odst.a,b,d NOZ) Podrobněji viz Reklamační řád. Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události!!!
 3. Je-li nutné zboží reklamovat z důvodu vady zboží, prosíme, kontaktujte nás bez zbytečných odkladů, nejlépe elektronickou poštou - viz. Kontakty.
 4. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží zaslat pokud možno v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Reklamaci je možné také doručit osobně na některou z našich stálých prodejen, více v "Kontakty". Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.
 5. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce. Sepište s přepravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte!
 6. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@halbo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že věc nemá vady ve smyslu § 2161 NOZ.


Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, e-mailovou adresu a číslo mob. telefonu pro možnost avizování doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednávky. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
 • Kupující má právo požadovat vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Kvalita prodávané obuvi

Naši dodavatelé nám dodávají obuv v kvalitě obvyklé, definované v ČSN 79 5600 OBUV - Společná ustanovení, ČSN 79 5790 Přijatelné vady a odchylky sportovní obuvi a PN 79 5650 Přijatelné vady a odchylky vycházkové, společenské aj. obuvi.

Obuv v internetovém obchodu prodáváme ze společných skladů se stálými prodejnami. Z toho důvodu může být na prodávané obuvi patrné, že již byla zkoušena jiným zákazníkem. Na našich prodejnách používáme obslužný pultový prodej ze skladu, takže zkoušení obuvi je pod dohledem prodavače šetrné. Změny na obuvi způsobené zkoušením obuvi nemohou být důvodem k odmítnutí doručeného zboží. Kupující je na tuto skutečnost upozorněn a je s ní srozuměn. Obuv je před odesláním zkontrolována a řádně zabalena.


Číslování obuvi

Náš skladový systém pracuje s číslováním obuvi v metrických číslech v mm – MONDOPINT, které odpovídá délce chodidla. Tento systém je nejvhodnější pro zjištění velikosti obuvi změřením délky chodidla v mm. Číslo obuvi v číslování EU nebo UK se potom jednoduše zjistí z převodní tabulky velikostí. Při nákupu v internetovém obchodu se Vám velikosti současně nabízí ve všech uvedených číselných řadách: METmm (Mondopoint - délka chodidla v mm), v EU (francouzské číslování ve steh) a v UK (anglické číslování v inch).


Dodací lhůta

Doba dodání je zpravidla 3 dny. Může se stát, že Vámi objednané zboží bude nutné přesunout ze vzdálenější prodejny, v tom případě bude dodací lhůta s kupujícím dohodnuta a neměla by přesáhnout 7 dnů, je však možné, že bude dodáno i do 48 hodin. Běžně odesíláme objednávky doručené do 12. hodiny ještě týž pracovní den (Po-Pá).


Dodací podmínky

 

Osobní odběr

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí prokázat potvrzenou kopií objednávky, vytisknutým e-mailem s potvrzením dodávky. Při osobním odběru na prodejně není kupujícímu účtován žádný poplatek.

Kupující mají možnost zboží odebrat v následujících prodejnách:

 • OBUV Halouzka, OC CONVENT, Horní 6, Žďár nad Sázavou
 • OBUV Halouzka, Chelčického 5 (u nádraží ČD), Žďár nad Sázavou
 • OBUV Halouzka, Vratislavovo nám. 88, Nové Město na Moravě


Zaslání zboží v rámci ČR

 • Zboží je zasíláno kupujícímu přepravní službou - Česká pošta s.p.
 • Zboží je zasíláno kupujícímu přepravní službou - DPD Privat


Zaslání zboží na Slovensko

 • Platba předem přes platební bránu
 • Faktura vystavená v Kč
 • Poštovné za balík 500,-Kč, dopravce Česká pošta, a.s., doprava zdarma nad 5.000,- Kč.
 • Poštovné za balík 250,-Kč, dopravce DPD, doprava zdarma nad 5.000,- Kč.


Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží a výše paušálního poplatku (poštovné a balné). V případě, že bude prodávajícím nahlášena částka vyšší než uvedená na objednávce, může kupující dodávku odmítnout. V případě, že je nová cena nižší než cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku přijetí objednávky.

Platby jsou prováděny prostřednictvím dobírkové složenky, bankovním převodem nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží na některé z prodejen.


Platba dobírkou:

 1. Česká pošta DR
 2. Česká pošta NP
 3. DPD  Privat
 4. DPD Parcelshop - Neposkytujeme
 5. Zboží v celkové hodnotě objednávky vyšší než 3.000 Kč s DPH - Zdarma

Bankovním převodem:

 1. Česká pošta DR
 2. Česká pošta NP
 3. DPD  Privat
 4. DPD Parcelshop - Neposkytujeme
 5. Zboží v celkové hodnotě objednávky vyšší než 3.000 Kč s DPH - Zdarma


Platební kartou

Pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby je použití internetových platebních karet MasterCard a VISA.

Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi.
Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele.

Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a OBUV Halouzkaa, spol s.r.o. jako obchodník k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.

Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Provedením objednávky v našem internetovém obchodě dáváte svůj souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami a se způsobem ochrany a zpracování Vašich osobních údajů.

 

ThePay – Online platby

Jednoduše, rychle a bezpečně zaplatíte díky platebnímu systému ThePay. Vaše platba bude na náš účet připsána během pár minut.


Zapojené banky:

 • Česká spořitelna (Platba 24)
 • Komerční banka (MojePlatba)
 • Moneta
 • mBank (mPeníze)
 • Raiffeisen Bank (eKonto)
 • Fio banka
 • Sberbank
 • ČSOB
 • Equa Bank

Jak na to?

 1. Zvolte si v 2. kroku košíku platební metodu Online platby ThePay a vyberte si svoji banku
 2. Při odeslání objednávky vás přesměrujeme do vašeho internetového bankovnictví.
 3. Po přihlášení se vám ukáže předvyplněný platební příkaz, který jen potvrdíte.
 4. Platba za vaši objednávku bude během několika minut připsána na náš účet.

Je dobré vědět

 • K využití platebního systému ThePay je potřeba mít aktivní internetové bankovnictví.
 • Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2016